0
Zatím nemáte v košíku žádné zboží.

0

Zakaznicke informace

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Nabízené zboží je skladem a je odesláno od 4 do 10 dnů v pracovní dny. 

Pravidla pro odstoupení od smlouvy

Počet dní, do kdy je možné zboží vrátit: 14 dní

1. Storno objednávky ze strany kupujícího - kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze písemně na email electrocompas@seznam.cz

2. Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách)

3. Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

- o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

- o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

- o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

- o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

- o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

- o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

- o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

- uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

- o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

4. Nejedná-li se o případ uvedený v článku 3. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 a násl. Občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14dnů od převzetí zboží, respektive od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí bez udání důvodu. Odstoupení musí být dodavateli doručeno do 14dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat mimo jiné na adresu reklamačního oddělení: Electrocompas – reklamace, Zásada 20, 468 25 Zásada nebo na adresu elektronické pošty: electrocompas@seznam.cz

5. V případě odstoupení od smlouvy vrátí dodavatel kupní cenu kupujícímu do 10 pracovních dnů od fyzického vrácení zboží. Nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení odkupní smlouvy a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Náklady spojené s vrácením zboží nese plně kupující. Náklady spojené s dodáním zboží vrátí dodavatel společně s kupní cenou. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který dodavatel nabízí, vrátí dodavatel částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, který dodavatel nabízí.

6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží.

7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Reklamace

Důležité upozornění pro kupující elektroniku: Žádáme kupující, aby po obdržení zásilky neprodleně zkontrolovali, zda je vše v pořádku. Pokud je nějaký problém informujte nás max. v den převzetí na mail electrocompas@seznam.cz. Pozdější reklamace na mechanické poškození nebude uznaná. Dále se často stává, že k poškození dochází při nesprávném zapojení reproduktorů a dalších komponentů, kdy dojde ke zkratování a případnému poškození, aktivací vnitřní ochrany. Za takovéto poškození nemůžeme nést odpovědnost. Veškeré zboží před zasláním kontrolujeme. Děkujeme za pochopení.

Reklamace, Odpovědnost za vady, Záruka

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením paragraf 612 a násl. občanského zákoníku).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

5. Záruka je stanovena ve výši 6 měsíců u zboží jasně označeného jako NOVÉ a 2 měsíce u zboží použitého. V případě komisního prodeje jde o záruku konkrétního prodejce dle platných ustanovení Občanského zákoníku. U zboží deklarovaného jako vadného, určeného výhradně jako zdroj náhradních dílů, se jedná o zboží bez záruky.

6. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

Reklamační řád

V případě, že se rozhodnete uplatnit svoji reklamaci, prosíme zaslat mail electrocompas@seznam.cz s popisem vady a teprve po výzvě zaslat zboží na adresu reklamačního oddělení: Electrocompas – reklamace, Zásada 20, 468 25 Zásada

Zašlete reklamované zboží doporučenou zásilkou. K reklamovanému zboží je třeba přiložit popis závady, kopii faktury, kontaktní údaje. Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR. Reklamace bude vyřízena ve 30denní lhůtě.

Poškozené zboží po přijetí zásilky z přepravy

Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě ihned zkontrolujte dodané zboží.

Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte.

Je-li zboží poškozeno, je potřeba o této skutečnosti bezprostředně informovat přepravce a sepsat zápis o škodě. Ihned po té informovat prodejce o vzniklé škodě a bezodkladně zaslat zápis o škodě sepsaný s přepravcem. Důležité upozornění - bez tohoto zápisu přepravce reklamaci nevyřidí.

Všechny zásilky jsou pojištěny, dle smluvního ujednání s přepravcem, vyřizuje prodejce (odesilatel) veškerou agendu po dodání patřičných dokumentů. Reklamace bude standardně vyřízena max. do 30 dnů.